ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครทุนการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์

โดยมีรายละเอียดและใบสมัครด้านล่าง

Author: Ariya Dechasiri/22 กรกฎาคม 2564/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
4.3

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครทุนการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์   จากงบประมาณเงินรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ จำนวน  ๒๐  ทุนๆ  ละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.  นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑
๑) เป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
๒) ขาดแคลนทุนทรัพย์
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่ตนเองหรือสถานที่เคยศึกษา โดยจะต้องมีเอกสารรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับปริญญาตรี
๒.  นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ – ๖
๑) เป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
๒) ขาดแคลนทุนทรัพย์
๓) มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่ตนเองหรือมหาวิทยาลัย และไม่เคยได้รับโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัยโดยจะต้องมีเอกสารรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ นิสิตสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์คณะทันตแพทยศาสตร์  http://dent.swu.ac.th   และส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ มาที่  “ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต” คณะทันตแพทยศาสตร์  เลขที่ ๑๑๔  สุขุมวิท ๒๓  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา  ๑๖.๓๐ น.

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ทั้งหมดมีดังนี้
 ๑.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒.แบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
๓.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
๔.หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง (เฉพาะชั้นปีที่ ๑)
๕.สำเนาบัตรประชาชน(ลงนามสำเนาถูกต้อง)
๖. สำเนาบัตรนิสิต (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
๗. หน้าบุ๊คแบงค์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ลงนามสำเนาถูกต้อง) (เป็นบัญชีธนาคารของนิสิตที่ใช้ประกอบการขอเบิกต้องเป็นบัญชีที่มีสถานะการใช้งานธุรกรรมทางการเงินได้อยู่ ไม่เป็นบัญชีธนาคารที่ถูกปิด หรือบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน ๑ ปี) พร้อม อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

Print

Number of views (1597)/Comments (0)

Documents to download