รายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

รายละเอียดมีดังนี้

Author: Ariya Dechasiri/8 กุมภาพันธ์ 2564/Categories: ประกาศงานการศึกษา

Rate this article:
3.8

รายละเอียดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เตรียมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ และส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)หรือนำมาส่งด้วยตนเอง มายัง

งานบริการการศึกษาชั้น 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ให้ถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น.

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร ใช้ฉบับจริง หรือฉบับสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

6. ผลการตรวจสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพจิต ผลการตรวจภาวะตาบอดสี และผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตามข้อ 2.2 ในรายละเอียดแนบท้าย คณะทันตแพทยศาสตร์ (หน้า 36 – 37) ของประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1

(https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/6220201222041116.pdf)

รายละเอียดวิธีการสอบจะติดต่อผู้สอบโดยตรงทางโทรศัพท์ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายปรมินทร์  วิภาตะวิทย์

สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

E-mail : poramin@g.swu.ac.th

โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15170

Print

Number of views (1880)/Comments (0)

Documents to download