ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ สกสว. จะเปิดรับคำของบประมาณผ่านกองทุน ววน. นั้น มีประกาศ กสว. ที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียด คลิก

Author: Kanokporn Sukyanan/Tuesday, October 20, 2020/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0

ปฏิทิน งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุน ววน.

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่หน่วยงานที่อาจยื่นคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

 

 

Print

Number of views (189)/Comments (0)