สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2563

Author: Kanokporn Sukyanan/Thursday, March 19, 2020/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
No rating

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 
โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท 
โดยขอให้ดำเนินการเสนอขอรับทุนตามลำดับ ดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new

2. สมัครขอรับทุน ผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนศรินทรวิโรฒ
(URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ https://urms.swu.ac.th/ พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ

3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย (SWURI-R-02) สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new

4. จัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ
ที่กำหนด จำนวน 3 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

5. โครงการวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ขอให้ส่งสำเนาหนังสือโครงการวิจัย
เพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ (SWURI-04-MF-28) ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการขอใบรับรองการทำวิจัย
ในมนุษย์ให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญารับทุน หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย จะทำให้
ไม่สามารถลงนามสัญญารับทุนได้

บันทึกประกาศทุน

Print

Number of views (28)/Comments (0)

x