ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

Author: Kanokporn Sukyanan/8 มกราคม 2563/Categories: ประกาศงานวิจัย

Rate this article:
5.0

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2  คลิก

             ตามที่ฝ่ายวิจัยได้รับทุนจากหมวดเงินสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ และทุนจากหมวดเงินสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่ ๒
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

               ในการนี้คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถสมัครรับทุนได้ตาม ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ และดูรายละเอียดตามเอกสารแนบหรือ หน้าเวปไซด์ประกาศงานวิจัยคณะฯ  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๑๕๑๔๐         

                หน้าเอกสารแบบฟอร์ม งานวิจัย คลิก

 

 

 

.................................................................................

Print

Number of views (262)/Comments (0)