หลักสูตรการเรียนการสอน

 

"หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ"
 

ปริญญาตรี  >     บัณฑิตศึกษา  >     ประกาศนียบัตร  >  

การประกันคุณภาพการศึกษา  >  

 


 

 

บริการทางทันตกรรม

 

"โรงพยาบาลทันตกรรม มศว ให้บริการทางทันตกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อสังคม"
 

บริการด้านการรักษา โรงพยาบาลทันตกรรม >

 


 

 

การบริการวิชาการแก่สังคม

 

"หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว เพื่อสังคม"

เพิ่มเติม  >

 

 


 

 

การจัดการเรียนการสอน

 

"คณะทันตแพทยศาสตร์  มีการนำเทคโนโลยีการรักษาทางทันตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน "

ระบบจัดการเรียนการสอน >     แวดล้อมการเรียนรู้ >     เพิ่มเติม >

 


 

งานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 

"งานวิจัยทางทันตกรรม สู่ความเป็นเลิศ"
 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว  >     เพิ่มเติม  >  

 

             

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน สาขาบริการวิชาชีพสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์  ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RES ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน สาขาบริการวิชาชีพสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RES

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทักษะคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทักษะคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลทันตกรรม

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทักษะคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานคณบดี ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทักษะคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานคณบดี

ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่3 “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)” ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่3 “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)”

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next