ปรัชญาของคณะทันตแพทยศาสตร์
      ผู้มีความรู้และประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ (วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ)

 

ปณิธาน

       มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและ

       วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 

         คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นสถาบันชั้นนำ

         แห่งการเรียนรู้วิจัยและบริการสังคม บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 

Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University