คำสั่งแต่งตั้ง โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ 53
 
 TitleDescription Size (Kb)
1/2553แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไปDownload390.58
10/2553แต่งตั้งอนุกรรมการคลังข้อสอบเพิ่มเติมDownload404.16
11/2553แต่งตั้ง ผศ.ทพญ.ระวีวรรณ ปัญญางาม ช่วยราชการในการฝึกปฎิบัติภาคสนามของนิสิตทันตแพทย์ปีที่ 6Download248.81
12/2553แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิทศ ประจำปีการศึกษา 2552Download297.81
13/2553แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยทันตกรรมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 7 รอบ (โครงการผู้ป่วยเบาหวาน มีสุขภาพฟันดี)Download297.81
14/2553แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครขอรับพระราชทานทุนอานันทมหิดลDownload297.81
17/2553ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสุขแก่นิสิตทันตแพทย์ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2553 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายกDownload619.11
18/2553ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ พนักงานและลูกจ้าง โครงการบริการทันตกรรมเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยDownload781.57
19/2553ให้บุคลากรเดินทางไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการส้รางสุขแก่นิสิตทันตแพทย์ ระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2553 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายกDownload229.09
19/2553ให้บุคลากรเดินทางไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการส้รางสุขแก่นิสิตทันตแพทย์ ระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2553 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายกDownload229.09
2/2553แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตDownload233.04
20/2553แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการควบคุมการรับ-ส่งเงินเพิ่มเติมDownload243.54
21/2553ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2553Download215.29
22/2553ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์Download207.22
3/2553แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริการทันตกรรมเพิ่มเติมDownload217.88
4/2553แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2552Download226.42
5/2553แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาการใช้ยาภายในของคณะทันตแพทยศาสตร์Download175.94
6/2553แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนทั่วไปDownload220.14
7/2553แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๕๓Download191.35
8/2553แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและคณะกรรมการควบคุมการรับ - ส่งเงิน เพิ่มเติมDownload241.26
9/2553แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคระกรรมการสภาคราจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไปDownload240.13
คำสั่งแต่งตั้ง โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ 52
 
 TitleDescription Size (Kb)
1/1.2552แต่งตั้งคระกรรมาการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๑Download297.81
1/2552แต่งตั้งกรรกการดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์Download186.08
10/2552แต่งตั้งผู้ช่วยเลขนุการคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์Download206.09
11/2552แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและคณะกรรมการควบคุมการรับ-ส่งเงิน เพิ่มเติมDownload239.56
12/2552แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีDownload226.48
14/2552แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเสนอชื่อข้าราชการตำแหน่งวิชาการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลDownload146.87
15/2552แต่งตั้งคณะกรรกการประเมินและให้ความเป้นเบื้องต้นผลการปฏิบัติงานในรอบปี ๒๕๕๒ อยู่ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ สำหรับเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในรอบปรงบประมาณ ๒๕๕๓Download1,030.13
16/2552แต่งตั้งคณะทำงานสอบสัมภาษณ์แบบ Multiple mini inteview (MMI) เพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญาตรีปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒Download199.18
17/2552แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิDownload157.48
2/2552แต่งตั้งคณะทำงานสอบสัมภาษณ์แบบ Multiple mini inteview (MMI) เพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญาตรีปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552Download207.41
21/2552แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์Download381.92
22/2552แต้งัต้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์Download173.46
23/2552แต่งตั้งคณะกรรกมการเก็บรักษาเงินและคณะกรรกมการควบคุมการรับ-ส่งเงินDownload93.96
24/2552แต่งตั้งกรรมกรกิจการนิสิตDownload397.93
25/2552แต่งตั้งคณะกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนิสิตทันตแพทย์ในวิชา ทศก ๔๑๑,ทศก ๔๑๒,ทศก ๕๑๑ และ ทศก ๕๑๒Download235.96
26/2552แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์Download242.21
27/2552แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาขอรับทุนวิจัยนจากงบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์Download237.95
28/2552แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ช่วยทันตแพทย์Download391.67
29/2552แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัยDownload235.18
3/2552แต่งตั้งกรรมการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขระดับคณะDownload149.89
30/2552แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริการทันตกรรมDownload153.77
31/2552แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการควบคุมการรับ-ส่งเงินและลงนามในใบเสร็จรับเงินของโครงการบรืการทันตกรรม โครงการบริการทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอนDownload297.81
32/2552แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการDownload227.23
33/2552แต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำวิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์Download544.00
34/2552แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอนDownload238.46
35/2552แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในสัญญารับทุน และเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ IRPUSDownload194.00
36/2552แต่งัต้งอนุกรรมการวิชาการทางด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษาDownload347.04
37.1/2552แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมภาคสนาม ๒ เพิ่มเติมDownload196.74
37/2552แต่งัต้งอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรDownload297.81
38/2552แต่งตั้งนุกรรมกคลังข้อสอบDownload365.56
39/2552แต่งตั้งอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศDownload377.16
4/2552แต่งตั้งคณะกรรกมการดำเนินการเลือกผู้แทนคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำหรือพนักงานมหาลัย เป็นกรรมการสรรหาคณบดีDownload148.26
40/2552แต่งตั้งอนุกรรมการตารางสอนและตารางสอบDownload297.81
41/2552แต่งตั้งคณะกรรมการำเนินงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี ๒๕๕๒Download197.64
43/2552แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านโครงการวิจัยDownload136.50
47/2552คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการDownload212.88
48/2552แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิตทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2552Download142.23
5/2552แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2551Download225.81
52/2552แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตเพิ่มเติมDownload199.18
53/2552แต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์Download207.62
54/2552แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์Download206.36
55/2552แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "เรื่อง การออกข้อสอบแบบ Multiple Choice Questions (MCQ)"Download172.99
56/2552แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องDownload167.04
57/2552แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ช่วยทันตแพทย์Download200.27
58/2552แต่งตั้งคณะกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้หับนิสิตทันตแพทย์ในวิชา ทศก ๔๑๑, ทศก ๔๑๒, ทศก ๕๑๑ และ ทศก ๕๑๒ เพิ่มเติม Download694.24
59/2552แต่งตั้งกรรรมการกำกับดูแลงานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรคณะทันตแพทย์Download207.89
6/2552แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรกมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนทั่วไปDownload158.45
61/2552แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประหยัดพลังงาน คณะทันตแพทยศาสตร์Download222.46
62/2552แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อบุคลากรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์Download218.30
63/2552แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในDownload222.83
65/2552แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาDownload383.76
66/2552แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน งานพัฒนาคุณภาพDownload211.06
68/2552แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและคะณกรรมการควบคุมการรับ-ส่งเงิน เพิ่มเติมDownload215.51
69/2552แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริการทันตกรรม พนักงานเวชสถิติDownload142.43
7/2552แต่งตั้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนส่วนราชการDownload211.71
70/2552แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินพนักงานโครงการบริการทันตกรรมและลูกจ้างชั่วคราวโคงรการบริหารทันตกรรมDownload195.58
71/2552เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการคลังข้อสอบDownload410.87
76/2552แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันกรรมภาคสนาม 1Download390.58
77.1/2550แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมภาคสนาม 2 เพิ่มเติมDownload196.75
77/2552แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรทันตกรรมภาคสนาม 2Download1,781.38
78/2552แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์Download215.40
79/2552แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการDownload225.74
8/2552แต่งตั้งตณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552Download412.12
80/2552แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2552Download230.81
81/2552แต่งตั้งคณะกรรกมการดำเนินงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศีกษา 2552Download197.64
82/2552แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกDownload203.91
85/2552แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2553Download223.55
86/2552แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและคณะกรรมการควบคุมการรับ-ส่งเงิน เพิ่มเติมDownload181.55
9/2552แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและคณะกรรมการควบคุมการรับ-ส่งเงิน เพิ่มเติมDownload165.61
คำสั่งแต่งตั้ง โดยมหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ 53
 
 TitleDescription Size (Kb)
123/53แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนDownload201.77
124/53แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนDownload212.77
178/53แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลภาระงาน เพื่อเตรียมไปใช้สำหรับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนราชการและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาร ๒๕๕๓ ผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๒๕๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓Download251.43
213/53แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรนิสิต คณะทันแพทยศาสาตร์ ประจำปี ๒๕๕๓Download225.49
227/53แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนDownload219.26
248/53แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและให้ความเห็นเบื้องตัน สำหรับประเมินข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ผลการปฏิบัติงานในรอบปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑ ๒๕๕๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓Download1,833.34
289/53แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและประเมินสรุปผลการปฏิบัตงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สนับสนุนวิชาการDownload248.05
290/53แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลสรุปการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการDownload233.76
320/53แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนDownload223.40
397/53แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2553 "Download231.47
406/53แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนDownload193.93
512/2553แต่งตั้งคณะกรรมการดเนินการจัดโครงการสัมมนาคณะทันตแพทย์ ประจำปี 2553Download467.69
536/53แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนDownload359.58
584/2553แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำงานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ และเรให้บริการที่ประทับใจชองบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 และโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 1 - 3 เมายน 2553 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอรDownload224.98
585/2553แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสุขแก่นิสตทันตแพทย์ ในวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2553 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายกDownload245.47
660/2553แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนDownload210.95
763/2553แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนDownload151.94
Copyright : Faculty Of Dentistry SrinakharinWirot University