ประกาศ การขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการปรับโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ 
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 

โดยกำหนดให้งานวิจัยที่ทำในมนุษย์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมระดับสถาบัน (ตามความในประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 5.1.4 (6) 
มีผลนับตั้งแต่การประกาศ ก.พ.อ. คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ในการนี้ โครงการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ต้องขอจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ ให้ดำเนินการยื่นขอคำรับรองพิจารณาจริยธรรมในการทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดได้ที่หน้าเวปไซด์

คณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


                แนวทางปฏิบัติการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                สาระสำคัญ: ด้านคุณสมบัติของผู้ทำการวิจัย และคณะผู้ร่วมวิจัยรวมทั้งนิสิตทุกระดับการศึกษาจะต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการทำวิจัยไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และหากเป็นงานวิจัยทางคลินิกต้องผ่านการอบรม (GCP) และต้องแนบหลักฐานการอบรมประกอบการขอรับรองทุกครั้ง และหากไม่ผ่านการอบรมทางคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มศว อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป


หลักสูตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ออนไลน์ 

สำหรับนักวิจัยที่ทำวิจัยเกี่ยวพันกับมนุษย์หรือการทำวิจัยด้านสังคมวิทยา

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)

สำหรับนักวิจัยที่ทำวิจัยที่เกี่ยวพันกับมนุษย์ทางคลินิก

 

 

หมายเหตุ: นักวิจัยสามารถนำใบ Certifcate ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าว เป็นเอกสารแนบในการยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้