จัดฟันแบบติดแน่น / ถอดได้แบบใสระบบ Invisalign

จัดฟันแบบติดแน่น

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี -
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 29,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 47,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 50,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

จัดฟันแบบใสถอดได้ ระบบ Invisalign

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี -
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 80,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 100,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 110,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

รากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี -
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น  21,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 41,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 45,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันแบบฟอกเองที่บ้าน

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี -
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 6,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 9,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 10,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

ฟอกสีฟันที่โรงพยาบาล

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี -
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 8,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 12,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 14,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

   

ฟันปลอมถอดได้ / ติดแน่น

ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก

คลินิกทันตกรรม ฐานพลาสติก ฐานพลาสติกทั้งปาก
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 600 เริ่มต้น 2,500
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 1,100 เริ่มต้น 6,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 3,400 เริ่มต้น 24,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 3,500 เริ่มต้น 26,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 2,500
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 5,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 14,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 15,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

ฟันปลอมแบบติดแน่น (ต่อซี่)

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 1,200
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 3,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 9,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 10,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

รักษารากฟัน / ครอบฟัน

รักษารากฟัน (ต่อซี่)

คลินิกทันตกรรม ฟันหน้า ฟันกรามน้อย ฟันกรามใหญ่
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 400 เริ่มต้น 500 เริ่มต้น 800
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 2,000 เริ่มต้น 2,300 เริ่มต้น 3,500
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 6,000 เริ่มต้น 6,000 เริ่มต้น 8,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 7,000 เริ่มต้น 8,000 เริ่มต้น 10,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

ครอบฟัน (ต่อซี่)

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 1,200
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 3,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 9,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 10,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

ถอนฟัน / ผ่าฟันคุด / อุดฟัน

 

ถอนฟันและผ่าฟันคุด

คลินิกทันตกรรม ถอนฟัน ถอนฟันร่วมเย็บแผล ผ่าฟันคุด
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 50 เริ่มต้น 250 เริ่มต้น 250
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 200 เริ่มต้น 500 เริ่มต้น 500
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 500 เริ่มต้น 1,500 เริ่มต้น 1,800
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 700 เริ่มต้น 5,500 เริ่มต้น 2,500
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

อุดฟัน (ต่อด้าน)

คลินิกทันตกรรม อมัลกัม สีเหมือนฟัน วัสดุรองพื้น
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 100 เริ่มต้น 200 เริ่มต้น 80
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 200 เริ่มต้น 400 เริ่มต้น 100
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 600 เริ่มต้น 700 เริ่มต้น 100
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 800 เริ่มต้น 800 เริ่มต้น 150
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

ขูดหินปูน / เกลารากฟัน

 

ขูดหินปูน (ทั้งปาก)

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 200
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 300
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 900
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 1,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

ขูดหินปูน-เกลารากฟัน (ต่อครั้ง)

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 150
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 400
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 1,200
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 1,500
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

ถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตอล

ถ่ายภาพรังสี (ต่อฟิล์ม)

คลินิกทันตกรรม ฟิล์มเล็ก ฟิล์มใหญ่
การเรียนการสอนปริญญาตรี 40 300
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา 70 400
คลินิกทันตกรรมพิเศษ 100 500
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี 150 600
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

ถ่ายภาพรังสีสำหรับงานรากเทียม CT-Scan

คลินิกทันตกรรม ราคา
การเรียนการสอนปริญญาตรี เริ่มต้น 2,000
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา เริ่มต้น 2,000
คลินิกทันตกรรมพิเศษ เริ่มต้น 3,000
คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เริ่มต้น 3,000
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ไม่รวมค่าวัสดุพิเศษ หรือค่าหัตถการอื่นๆ ก่อนทำการรักษากรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้ง

 

การรักษาประเภทอื่นๆ

สามารถสอบถามการรักษาเพิ่มเติมได้ทีนี่ >> คลิก <<